hand jue yin pericardium channel

The hand JuéYīn – pericardium channel

手厥阴心包经

P-1 TiānChí 天池
P-2 TiānQuán 天泉
P-3 QūZé 曲泽
P-4 XìMén 郄门
P-5 JiānShĭ 间使
P-6 NèiGuān 内关
P-7 DàLíng 大陵
P-8 LáoGōng 劳宫
P-9 ZhōngChōng 中冲

hand shao yang sanjiao channel

The hand ShăoYáng – SānJiāo channel

手少阳三焦经

SJ-1 GuānChōng 关冲
SJ-2 YèMén 液门
SJ-3 ZhōngZhŭ 中渚
SJ-4 YángChí 阳池
SJ-5 WàiGuān 外关
SJ-6 ZhīGōu 支沟
SJ-7 HuìZōng 会宗
SJ-8 SānYángLuò 三阳络
SJ-9 SìDú 四渎
SJ-10 TiānJĭng 天井
SJ-11 QīngLěngYuān 清冷渊
SJ-12 XiāoLuò 消泺
SJ-13 NàoHuì 臑会
SJ-14 JiānLiáo 肩髎
SJ-15 TiānLiáo 天髎
SJ-16 TiānYŏu 天牖
SJ-17 YìFēng 翳风
SJ-18 ChìMài 瘈脉
SJ-19 LúXī 颅息
SJ-20 JiăoSūn 角孙
SJ-21 ĔrMén 耳门
SJ-22 ĔrHéLiáo 耳和髎
SJ-23 SīZhúKōng 丝竹空

hand shao yin heart channel

The hand ShăoYīn – heart channel

手少阴心经

H-1 JíQuán 极泉
H-2 QīngLíng 青灵
H-3 ShàoHăi 少海
H-4 LíngDào 灵道
H-5 TōngLĭ 通里
H-6 YīnXì 阴郄
H-7 ShénMén 神门
H-8 ShàoFŭ 少府
H-9 ShàoChōng 少冲

hand tai yang small intestine channel

The hand TàiYáng – small intestine channel

手太阳小肠经

SI-1 ShàoZé 少泽
SI-2 QiánGŭ 前谷
SI-3 HòuXī 后溪
SI-4 WànGŭ 腕骨
SI-5 YángGŭ 阳谷
SI-6 YăngLăo 养老
SI-7 ZhīZhèng 支正
SI-8 XiăoHăi 小海
SI-9 JiānZhēn 肩贞
SI-10 NàoShū 臑俞
SI-11 TiānZōng 天宗
SI-12 BĭngFēng 秉风
SI-13 QūYuán 曲垣
SI-14 JiānWàiShū 肩外俞
SI-15 JiānZhōngShū 肩中俞
SI-16 TiānChuāng 天窗
SI-17 TiānRóng 天容
SI-18 QuánLiáo 颧髎
SI-19 TīngGōng 听宫

Hand Tai Yin Lung channel

The hand TaiYin Lung channel

手太阴肺经

Lu-1 ZhōngFŭ 中府
Lu-2 YúnMén 云门
Lu-3 TiānFŭ 天府
Lu-4 XiáBái 侠白
Lu-5 ChĭZé 尺泽
Lu-6 KŏngZuì 孔最
Lu-7 LièQuē 列缺
Lu-8 JīngQú 经渠
Lu-9 TàiYuān 太渊
Lu-10 YúJì 鱼际
Lu-11 ShàoShāng 少商

hand yang ming large intestine channel

The hand YángMíng – large intestine channel

手阳明大肠经

 

LI-1 ShāngYáng 商阳
LI-2 ÈrJiān 二间
LI-3 SānJiān 三间
LI-4 HéGŭ 合谷
LI-5 YángXī 阳溪
LI-6 PiānLì 偏历
LI-7 WēnLīu 温溜
LI-8 XiàLián 下廉
LI-9 ShàngLián 上廉
LI-10 ShŏuSānLĭ 手三里
LI-11 QūChí 曲池
LI-12 ZhŏuLiáo 肘髎
LI-13 ShŏuWŭLĭ 手五里
LI-14 BìNào 臂臑
LI-15 JiānYú 肩髃
LI-16 JùGŭ 巨骨
LI-17 TiānDĭng 天鼎
LI-18 FúTū 扶突
LI-19 KŏuHéLiáo 口禾髎
LI-20 YíngXiāng 迎香