ren mai the conception vessel

RènMài – the conception vessel – 任脉

Ren-1 HuìYīn 会阴
Ren-2 QūGŭ 曲骨
Ren-3 ZhōngJí 中极
Ren-4 GuānYuán 关元
Ren-5 ShíMén 石门
Ren-6 QìHăi 气海
Ren-7 YīnJiāo 阴交
Ren-8 ShénQuè 神阙
Ren-9 ShuĭFēn 水分
Ren-10 XiàWăn 下脘
Ren-11 JiànLĭ 建里
Ren-12 ZhōngWăn 中脘
Ren-13 ShàngWăn 上脘
Ren-14 JùQuè 巨阙
Ren-15 JiūWěi 鸠尾
Ren-16 ZhōngTíng 中庭
Ren-17 DànZhōng 膻中
Ren-18 YùTáng 玉堂
Ren-19 ZĭGōng 紫宫
Ren-20 HuáGài 华盖
Ren-21 XuánJī 璇玑
Ren-22 TiānTū 天突
Ren-23 LiánQuán 廉泉
Ren-24 ChéngJiāng 承浆